همجنس باز پر حاشیه در کانال ماهواره ای برای جلب نظر فرح پهلوی