خبر حذف چهار میلیون یارانه‌بگیر از قول سخنگوی دولت تکذیب شد