شوخ طبعی رزمندگان دفاع مقدس به وقت شهادت همرزم‌شان