سازمان ملل: بعد از حمله داعش به «الرمادی» حدود ۲۵ هزار نفر از این شهر گریخته‌اند