فرکی: اتفاقات تبریز را به نحوی می خواهند به سپاهان ربط دهند