مراسم وداع با 270 شهید تازه تفحص شده در سوسنگرد برگزار شد