علم و دانشی که از اخلاق و تربیت جدا باشد راه نادرستی را در پیش می‌گیرد