شورای پول و اعتبار امروز بررسی می‌کند: سه سناریو برای وام مسکن