پذیرش بازرسی های ویژه، امنیتی برای کشور باقی نخواهد گذاشت