نفت ایران- الاهلی عربستان؛ شاگردان منصوریان شایسته حمایت و صعود