اعتصابات کارگری تولید خودرو ترکیه را مختل کرد/ رنو فرانسه و فیات ایتالیا درگیر اعتصاب