فرکی: اتفاقات تبریز ارتباطی به قهرمانی ما نداشت/ برای تمدید قرارداد با سپاهان باید فکر کنم