آمادگی برای شلیک بهنگام مجلس/ پیشنهاد تعیین جدول زمان‌بندی اجرای توافق