استخدام فروشنده و چرخکار در یک مجتمع تولیدی معتبر واقع در استان خوزستان