ظریف حاضر نیست مجلس را در جریان جزییات مذاکرات قرار دهد