رضا غیاثی:گل اول تراكتور به نفت، کاملا مردود بود/ اصفهانیان می توانست در تبریز مترجم کفاشیان باشد!