تظاهرات در «نبل» و «الزهرا» در حمایت از مردم تحت محاصره «کفریا» و «الفوعه»+تصاویر