شورای راهبردی در فدراسیون تشکیل می‌دهم/ تکریم باشگاه‌ها و رسیدگی به استان‌ها را در برنامه دارم