پیمان دفاعی مشترک آمریکا با شورای همکاری خلیج‌فارس؛رویا یا واقعیت