پول خرید یک مازراتی، هزینه زندگی یک سال ۷۲ خانوار ایرانی!