اثری که عطش جامعه در برابر رمان فاخر دینی را پاسخ می‌دهد/ رمانی برخاسته از دل