کرایوف: یووه نشان داد که برای موفقیت نیازی به خرید نیست