۹۰ درصد مردم کمبود آهن دارند/ بیشترین تاکید دین اسلام بر تغذیه سالم