روزنامه شوت 29 اردیبهشت | بازگشت سوبله چوبله به استقلال