افزایش 70 میلیارد تومانی بودجه فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی