حاشیه هایی از همایش «اصلاحات ناتمام» که ایرنا بوشهر آنها را ندید!