کسب رتبه اول آزمون دکترای حقوق خصوصی توسط دانشجوی دانشگاه مازندران