رشد ارزش سهام اروپا و آمريکا/ نوسان شاخص سهام آسيا