افزون بر سه میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به شهرستان شوش اختصاص یافت