مشاور «حصر منتظری» در دولت به چه فعالیتی مشغول است؟