اتحادیه اروپا و گروه های حقوق بشری حکم اعدام مرسی را ...