تربیت فانتزی فرزند زمینه جذب او به محیط های فاسد را راحت تر می کند