عملیات اجرایی 10طرح بزرگ تولیدی چهارم خرداد در دزفول آغاز می شود