برانکو: گابریل، مسی هم باشد با این شرایط نمی‌تواند بازی کند