تقویت ارتباطات الکترونیک با توسعه فناوری میسر می‌شود