دیدار مدیرعامل بانک ملی با روسای شعب اداره امور لرستان