تربیت قرآنی، آسیب های اجتماعی را در جامعه کاهش می‌دهد