تجلیل از بانوان فعال قرآنی و اعلام بیعت با بانوان یمنی