وزیر بهداشت: ایجاد نظام سلامت تاب‌آور، نیازمند تعهد سیاسی است