جزئیات توزیع کارت و رفع نقص آزمون استخدامی اعلام شد