مقابله با جریان های انحرافی نیازمند تقویت سطح علمی مبلغان دینی است