راه كشف و شهود چيست؟/راه پي‌بردن به اسرار مردم چيست؟