دیدار عراقچی واشمید برای نگارش پیش نویس متن برنامه جامع