برخی در قبال تحولات منطقه به استفاده ابزاری از تروریسم روی آورده‌اند