اگر پیشنهادی داشته باشم رضایت‌نامه ام را می‌دهند/ همه ما خیلی ناراحت هستیم