جریانات معاندنظام از احساسات مردم به نفع خودشان استفاده می‌کنند