لزوم فراگیر شدن فرهنگ ورزش در مدارس و دانشگاه‌های زنجان