ورزشکار کردستانی بهترین پینگ پنگ باز رقابت های آسیای میانه شد