بازار داغ عکس و امضا گرفتن از یک بازیگر در کرج!/عکس