برگزاری نمایشگاه درد و رنج ناشی از اشغال فلسطین در اردن